Focal Stella Utopia EM 復位

送走 Wilson Benesch Resolution P1,側立在旁的 Focal Stella Utopia EM 復位,前端美聲器材組合依舊!

CSPort AFU1-2 氣浮正切臂             https://reurl.cc/Ad9A3E

CSPort LFT1M2 氣浮唱盤                https://reurl.cc/DmxA35

Aesthetix IO Eclipse 管唱放             https://reurl.cc/Q42XXO

Aesthetix Callisto Eclipse 管前級   https://reurl.cc/V82L4Z

CSPort 212PAM2 管後級                 https://reurl.cc/WDbGDD

Focal Stella Utopia EM 喇叭            https://reurl.cc/9VW47Y

絕對好聲,歡迎鑑賞,請洽:03-5613322。